14:51 26/04/2012
Cỡ chữ

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                          ---------------

Số: 12/2011/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH VỊNH NHA TRANG

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009 của HĐND tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND ngày 08/4/2011 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009 của HĐND tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang được thực hiện theo Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009 của HĐND tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang và Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND ngày 08/4/2011 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các văn bản sau đây:

- Bãi bỏ Quyết định số 80/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa về quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang.

- Bãi bỏ Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang.

- Bãi bỏ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 27/02/2010 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Nha Trang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH;
- VP Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo;
- Trang tin điện tử;
- Các phòng; VX, TH;
- Lưu: VT & HL, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

 Trần Sơn Hải

 

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Tin cũ hơn:
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
24.628 lượt xem - 25.06.2013 : 8:39p
24.134 lượt xem - 07.03.2012 : 9:59p
18.176 lượt xem - 15.07.2015 : 10:53p
17.143 lượt xem - 07.03.2012 : 11:06p
16.173 lượt xem - 30.08.2012 : 10:53p
15.722 lượt xem - 03.05.2013 : 8:18p